TIC nenes/nsTIC nin@sICT kids

nen-ordinador

Codi cebernètic per a nenes/ns

Jo ______________ mare, pare o tutor de __________________ em comprometo a seguir el següent codi cibernètic:
 1. Tindré en compte que el que no està bé en la vida real, no està bé a internet.
 2. Tractaré els meus amics d’internet de la mateixa manera que els meus amics de l’escola i no permetré coses que no permeti als reals
 3. Pensaré en la informació que vaig a compartir en els meus posts. No lliuraré informació a desconeguts a la xarxa. Si algú em demana dades personals per Internet, abandonaré la conversa amb aquesta persona.
 4. Tinc present que parlar habitualment amb un desconegut a internet no el converteix en conegut. No quedaré amb ningú que hagi conegut a internet , tret que vagi acompanyat amb un adult.
 5. Quan escolliu el meu “nickname” no utilitzaré el meu nom real. Triaré un “nick” que no atregui l’atenció erròniament cap a mi.
 6. Confiaré al meu instint o sentit comú. Si alguna cosa em fa sentir incòmode, abandonaré aquesta conversa. Ignoraré a aquesta persona o bloquejaré seu contacte.
 7. No romandré indiferent davant un assetjador a la xarxa. Si detecto que algú manté aquest tipus de conductes d’assetjament, se les explicaré als meus pares, a un professor o un adult de la meva confiança.
 8. Guardaré les converses del xat , ja que pot ser útil en cas que hi hagi algun problema.
 9. Compartiré amb els meus pares el que aprengui a internet, els llocs que visiti i les eines que utilitzi.
 10. El millor filtre per internet que puguin facilitar meus pares és l’educació que m’han donat, la qual em permet tenir un criteri sobre el que puc i el que no he de veure a la xarxa.

nen-ordinador

Código cibernético para niñ@s

Jo ______________ mare, pare o tutor de __________________ em comprometo a seguir el següent codi cibernétic:
 1. Tendré en cuenta que lo que no está bien en la vida real no está bien en Internet.
 2. Trataré a mis amigos de Internet de la misma manera que a mis amigos de la escuela y no permitiré cosas que no permito a los reales.
 3. Pensaré en la información que compartiré en mis publicaciones. No reportaré información a extraños en la red. Si alguien me solicita información personal en línea, dejaré la conversación con esa persona
 4. Recordar que hablar con un extraño en Internet no lo convierte en un conocido. No saldré con nadie que haya conocido en Internet a menos que esté acompañado por un adulto.
 5. Al elegir mi “nickname” no usaré mi nombre real. Elegiré un nick que no atraiga la atención equivocadamente hacia mí.
 6. Confiaré en mi instinto o sentido común. Si algo me incomoda, dejaré esta conversación. Ignoraré a esta persona o bloquearé su contacto.
 7. No permaneceré indiferente a un acosador en la red. Si descubro que alguien me está acosando, se lo diré a mis padres, un maestro o un adulto en qué confío.
 8. Guardaré las conversaciones de chat, ya que puede ser útil en caso de cualquier problema.
 9. Compartiré con mis padres lo que aprendo en Internet, los sitios que visito y las herramientas que utilizo.
 10. El mejor filtro de Internet que pueden proporcionar mis padres es la educación que me han dado, lo que me permite opinar sobre lo que puedo y no debo ver en la red.

nen-ordinador

Cyber ​​code for kids

I ______________ mom, dad or tutor of __________________ I promise to follow the following cyber code:
 1. I will note that what’s not right in real life is not right on the internet.
 2. I will treat my internet friends the same way as my school friends and I will not allow things that I do not allow the real ones
 3. I will think about the information that I will share in my posts. I will not report information to strangers on the net. If someone asks me for personal information online, I will leave the conversation with that person
 4. I keep in mind that talking to a stranger on the Internet does not make him known. I won’t hang out with anyone I’ve met on the internet unless I’m accompanied by an adult.
 5. When choosing my “nickname” I will not use my real name. I will choose a “nickname” that does not attract the attention wrongly towards me.
 6. I will trust my instinct or common sense. If anything makes me uncomfortable, I’ll leave this conversation. I will either ignore this person or block his contact.
 7. I will not remain indifferent to a stalker on the net. If I find that someone is harassing myself, I will tell my parents, a teacher or an adult what I trust.
 8. I will save the chat conversations as it can be helpful in case of any issues.
 9. I will share with my parents what I learn on the internet, the sites I visit and the tools I use.
 10. The best internet filter my parents can provide is the education they have given me, which allows me to have a say in what I can and should not see on the net.